آب در چاه

آبیاری در یکی از خیابانهای اصفهان در حال انجام است و آب قابل توجهی وارد این چاه فاضلاب می شود (مرداد 92)./ ارتفاع آب آبیاری زیاد است؟ یا جای دریچه اشتباه است؟ یا جای جوی اشتباه است؟ یا ........؟ نمی دانم!

/ 1 نظر / 34 بازدید
امینی

مشابه این تراژدی را دیده ام. این تصویر یکی از سمبلیک ترین مصداقهای سو مدیریت و نبود عزم جدی برای حل مشکل آب در این کشور است.