زمین ما


مسیر خطر پذیر مترو اصفهان نویسنده: محمد کوشافر - سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠

سالهاست متخصصان و علاقه مندان اصفهان با بهره گیری از دانش و تعهد خود مسیر عبور مترو را خطر پذیر دانسته و پیامدهای مختلف فنی- اجتماعی- زیست محیطی و...را در کوتاه مدت و بلند مدت متذکر شده اند ولی مسئولین شهر  بدون بهره برداری متناسب از دانش بومی به فعالیت خود در این زمینه ادامه دادند.

  اخباری رسمی که اخیرا درباره  تحت تنش قرار گرفتن سی و سه پل توسط تونل مترو منتشر شده است  نگرانیها را در خصوص مترو افزایش داده وبا توجه به بروز پیامدهای کوتاه مدت احداث تونل و طرح توسعه آن  این پرسش را مطرح نموده که آیا مترو درمراجع علمی به عنوان یکی از مصادیق ناپایداری شهر اصفهان قرار خواهد گرفت و یا درایت مسئولان با دانش بومی و مسئولیت پذیری شهروندان همراه خواهد شد و موضوع مترو رادر مسیر مناسبتری قرار خواهد داد ؟

  نظرات ()