زمین ما


کارخانه سیمان در کنار مرکز آموزشی/دانش، آمایش سرزمین و یا...،کدام را نیازمندیم؟ نویسنده: محمد کوشافر - جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱

بدون شرح/ عکس از خانم صفائیان

با احترام به همه کسانی که برای پیشرفت کشور تلاش می کنند

 

  نظرات ()