زمین ما


ما همان آیندگانیم نویسنده: محمد کوشافر - سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠

در برخی تعاریف محیط زیست و توسعه پایدار به حفظ میراث  و منابع طبیعی برای آیندگان  تاکید شده است. به عنوان مثال در تعریف کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه آمده است:

 

"توسعه پایدار فرآیندی است که نیاز نسلهای کنونی را بدون مخاطره انداختن توانائی نسلهای آینده برآورده سازد."(خاتون آبادی،سید احمد.۱۳۸۴.جنبه هائی از توسعه پایدار.انتشارات جهاد دانشگاهی)

با توجه به مسائل زیست محیطی عصر حاضر دنیا نظیر  کمبود منابع آب ، آلودگیهای آب و هو ا،کمبود و الودگیهای غذا ،بحران انرژی و......به نظر میرسد توانائی نسل فعلی در تامین منابع به مخاطره افتاده است و ما همان نسلهای آینده تعاریف مذکوریم ...

پس بهتر است یا تعاریف را اصلاح نماییم یا رفتارمان را !

  نظرات ()