زمین ما


در اصفهان آب کم است/ به این شهر مهاجرت نکنید نویسنده: محمد کوشافر - دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱

چندسال است به دلایل مختلف بحران آب اصفهان را فرا گرفته و این بحران در حال پیشرفت است. پس از تنشهای وارده به کشاورزان شرق اصفهان، اثرهای بحران آب بر فضای سبز شهری و دیگر پیامدهای کم آبی برای اصفهان و ساکنانش، امسال آب شرب این شهر تحت تاثیر قرار گرفته است به طوریکه در روزهای اخیر در برخی از مناطق شهر افت شدید فشار و یا قطعی آب مشاهده می شود. مطالعه داده های موجود نیز چشم انداز مناسبی برای بهبود وضعیت آب نشان نمی دهد و در صورت تداوم این شرایط اجزائ مختلف اصفهان متاثر خواهد شد.

 اصفهان با خروج از شرایط پایدار در حال تغییرات اکولوژیکی است. در حال حاضر با استفاده از انرژیهای کمکی، مشاهده اثرهای تغییرات تاحدودی به تاخیر انداخته می شود ولی روند آن ادامه خواهد داشت و در آینده این منطقه از کشور که ساختار و تمدنش با زاینده رود شکل گرفته است چهره متفاوتی به خود خواهد گرفت و به دنبال آن دیگر مناطق کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت (در این بین نقش مدیریت در کنترل این شرایط اهمیت بالایی دارد). به راستی سیمای شهر اصفهان در چند سال آینده چگونه خواهد بود؟

در ضمن در بیشتر روزهای سال هم هوا سالم نیست، به این شهر مهاجرت نکنید

  نظرات ()