زمین ما


حداقل 53 سال است که می دانیم ؛ اما ........ نویسنده: محمد کوشافر - سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠

روزنامه اطلاعات ۲۸ آبان ۱۳۳۶

"شهر تهران دارای آب و هوای متغیر و ناسالمی است. فراوانی ماشینهای گوناگون متحرک و ثابت که با صرف نفت و بنزین خود اکسیژن هوا را گرفته و به گاز کربنیک تبدیل می نماید بر مسئله بدی آب و هوا افزوده است. ..." 

 

"... از میان رفتن درختان که به منزله ریه شهر بوده و با تولید اکسیژن تازه می تواند هوا را تلطیف نماید خود عامل دیگری در ناسالم ساختن هوای تهران به شمار می رود." ( مرجع: نشریه شماره ۱۲۲۸مورخ ۱۳۸۴ موسسه تحقیقات آب و خاک)

 

سالهاست  که می دانیم ؛ اما .....

 

 

 

  نظرات ()