زمین ما


دسته گلی صنعتی بر بالین زاینده رود نویسنده: محمد کوشافر - یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳

وقتی  ......؛

            بر زاینده رود خشک  این گونه گیاهان آهنین نیز می روید! - افسوس

بدون شرح

  نظرات ()